İkametizni.Org

''TC İkamet İzni,Oturum İzni,Oturma İzni''

Üyelik Girişi
Takvim

Anasayfa

Yabancı Uyruklular                                                        

 

İkamet İzni İşlemleri

Yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahatleri ile ilgili işlemler 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hakkında kanun hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. 

İkamet süresi beş seneliktir.Süresi biten ikamet İzni üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılır.İkamet şahsi olmakla beraber karı,koca ve bunların 18 yaşını doldurmamış çocuklarına ya hepsi için yahut çocukların baba ve annelerinin refakat hanesine kaydı ile müşterek ikamet İzni verilir. 

16.01.2004 gün ve 14 sayılı genelge gereği: İlk defa ikamet İzni alacak yabancılar ülkemizde vize muafiyet veya yabancının hamili olduğu vize etiketinde ikamet izni olarak belirtilen süresi en az 90 gün olan yabancılar, bu sürenin bitiminde ikamet İzni almak için gerekli belgeyi doldurmak üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne şahsen müracaat etmek zorundadırlar.

İkamet İzni almış olup da süresini uzatacak yabancılar sürelerinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde uzatmak için müracaat etmek zorundadırlar.15 gün içerisinde müracaat etmeyenler için 492 sayılı Harçlar Kanununa göre ceza-i işlem tatbik edilir.

A - T.C VATANDAŞI İLE EVLİ OLAN YABANCILAR :

1- Pasaport Fotokopisi,
2- (5) Adet Fotoğraf, (İlk Müracaat edenler.)
3- (2) Adet Fotoğraf (Uzatacaklar için)
4- Evlilik Cüzdan Fotokopisi (Türkiye’de Evlelenler),
5- Evlilik Cüzdan Tercümesi ( Dış Ülkelerde Evlenenler) Noterden onaylı,
6- 135.00 YTL İkamet Defter Bedeli, (İlk müracaatta)
7- İkamet Tezkeresi Harç Bedeli. (Defterdarlığa yatırılır.)

B- ÖĞRENİM İÇİN İKAMET İZNİ TALEBİNDE BULUNANLAR :

1- Pasaport Fotokopisi,
2- (5) Adet Fotoğraf (İlk Müracaat edenler.)
3- (2) Adet Fotoğraf (Uzatacaklar için)
4- Öğrenim gördüğü yıl’a ait öğrenci belgesi (Fotoğraflı,Mühürlü)
5- İlk defa Ülkemize gelerek öğrenim için müracaat edenlerden öğrenim amaçlı konsolosluk vizesi.
6- 135.00 YTL İkamet Defter Bedeli (İlk Müracaata)

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ

06.09.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun gereği Türkiye'de çalışacak olan yabancıların çalışmaya başlamadan evvel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni almaları gerekmektedir.

MÜRACAAT ŞEKLİ

A) Türkiye'de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç,herhangi bir sebebe istinaden en az altı ay süreli ikamet izni almış olan yabancıların bu süre içerisinde çalışma izni almak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına müracaat etmeleri gerekir. 

B) Yurt Dışından, yabancıları çalışma izin başvurularını Türkiye'nin dış temsilciliklerine yapabilirler.

C) Bakanlıktan gerekli çalışma izni alındıktan sonra şubemizce gerekli ikamet tezkeresi düzenlenir (verilen izin süresince).

GEREKLİ BELGELER

1.Dilekçe (Şirketin başlıklı kağıdına)

2.Fotoğraf ( 5 adet )

3.Pasaport aslı, resimli kısmın ve son giriş sayfasının fotokopisi

4.Çalışma İzni Aslı ve Fotokopisi ( Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan )

5.Vergi Levhası

6.Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

7.Çalışma amaçlı vize

İŞ GÖRÜŞMESİ VİZESİ İLE GELENLERE İKAMET TEZKERESİ

GEREKLİ BELGELER

1.Dilekçe ( Şirketin Antetli kağıdına yazılacak )

2.Fotoğraf ( 5 adet )

3.Pasaport aslı, resimli kısmın ve son giriş sayfasının fotokopisi

4.Amacına uygun vize ( Ülkesinde bulunan T.C. Konsolosluklarından alınan İş görüşmesi vizesi )

5.Faaliyet Belgesi,

6.Vergi Levhası,

7.Ticaret Sicil Gazetesi,

iş görüşmesi vizesi ile gelen şahıslara üç ay süreli ikamet izni verilmektedir.

MEDENİ HALDE DEĞİŞİKLİKLER GEREKLİ BELGELER

1.Dilekçe (Türkçe)

2.Pasaportun aslı, resimli kısmının ve giriş sayfasının fotokopisi

3.Evliliklerde evlenme cüzdanı aslı ve fotokopisi,

4.Yabancı ile evli olanlar yabancı dilde olan evlenme cüzdanının noter tastikli tercümesi,

5.T.C. Vatandasinin esinin oturdugu yerden Ikametgah ,

6.T.C. Vatandasi adina Açiklamali Nüfus Kayit Örnegi,

7.Eşinin ölümü halinde ölüm belgesi,

8.Boşananlar için mahkeme kararı istenmektedir.

9.Refakata kayıt edilecek çocuk için doğum belgesi.

TURİSTİK AMAÇLI İKAMET GEREKLİ BELGELER

1. Fotoğraf ( 5 adet )

2. Pasaport aslı, resimli kısmın ve son giriş sayfasının fotokopisi

3. Misafir olarak yanında kalacağı şahsın noterden onaylı taahhütnamesi 4. Ülkemizde kalacağı süre içerisinde geçimini nasıl sağlayacağını ıspatlanması

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ UZATMA İŞLEMLERİ

İlgi: İçişleri Bakanlığının 02.10.2003 tarih ve 155 sayılı genelgeleri.

İlgi sayılı genelgeye istinaden Çalışma izinlerine istinaden ikamet tezkereleri tanzim edilirken çalışma izni süresinin sona erdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde süre uzatımı için Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığına müracaat etmeleri gerektiğinin,aksi halde “Yabancıların Çalışma izni hakkında kanunun Uygulama Yönetmeliği” uyarınca yurtdışından çalışma izni ve vizesi için başvuru yapmak durumunda kalınacağından gerekli süre içerisinde başvuru yapmak zorundadırlar.

--B GRUBU YABANCILARIN İKAMET İZİN TALEPLERİ--
İlgi: İçişleri Bakanlığının 02.04.2004 tarih ve 63 sayılı genelgenin eki.

“Kısa Süreli Kalmak üzere,Konsolosluk Vizesi,Bandrol Vize veya Vize Muafiyetinden istifade ederek gelenler” bölümü B Grubu ülke vatandaşlarının Vize Bölümleri ilgi sayılı emir yazı ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dış temsilciliklerimizden alınan, vize, bandrol vizesi veya vize muafiyet anlaşmasından istifade ederek gelenlere”İkamet izinlerinin verilmesine ilişkin genel hükümler çerçevesinde” bu sürenin sonunda Resen en fazla üç ay süreli ikamet tezkeresi verilebilir denildiğinden başvuruların buna göre dikkate alınması gerekmektedir.

-----AZERBAYCAN VATANDAŞLARININ DİKKATİNE----

İlgi: İçişleri Bakanlığının 20.07.2005 tarih ve 127936 sayılı emir yazısı.

01.08.2005 Tarihinden itibaren Azerbaycan vatandaşlarının (Hava, Kara,ve Denizyolu) Hudut Kapılarımızdan almış oldukları Bandrol Vizelerin müteaddit giriş sürelerinin karşılıklılık ilkesi uyarınca 60 gün olarak belirlendiği,bu tarih itibariyle de Türk vatandaşlarınada aynı imkanların sağlandığı Dışişleri Bakanlağının 05.07.2005 tarih ve 281305 sayılı yazılarıyla düzenlendiği ilgi yazıyla bildirilmiştir.

ÜLKEMİZDE YÖS SINAVINA GİRECEK YABANCILAR ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN YÖS 2006 GÖRÜLMÜŞTÜR KAŞELERİNİ PASAPORT VEYA İKAMETLERİNE KAYIT YAPTIRMALARI GEREKMEKTEDİR.

GÜRCİSTAN VATANDAŞLARINA 10 ŞUBAT TARİHİNDEN İTİBAREN HUDUT KAPILARIMIZDA 3 AYLIK VİZE MUAFİYETİ İLE GİRİŞ YAPMALARI İŞLEMLERİNE BAŞLANILMIŞTIR.

A.B.D VATANDAŞLARINDAN İKAMET ÜCRETLERİ ALINMAYA BAŞLANMIŞTIR NORMAL HARÇ ÜÇRETLERİ ALINMAKTADIR.

ÜLKEMİZDE İKAMETE BAĞLANAN İKAMET TEZKERESİ ALAN YABANCILAR ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNİ 48 SAAT İÇERİSİNDE İLGİLİ EMNİYET MAKAMLARINA BİLDİRMEKLE MÜKELLEFTİRLER.

İKAMET SÜRELERİ BİTEN YABANCILAR YASAL SÜRECLERİ İÇERİSİNDE İKAMETLERİNİ UZATMAK İÇİN İLGİLİ EMNİYET MAKAMLARINA MÜRACAAT ETMEKLE MÜKELLEFTİRLER.

01.03.2006

B- VİZE VEYA İKAMET İHLALLERİNDEN DOĞAN CEZALARIN HESAPLANMASI

492 Sayılı Harçlar Kanuna göre; “ikamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibariyle hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.”

Ülkemize vize veya vize muafiyetinden istifadeyle gelen veya ikamet tezkeresini 15 günlük süre içersinde uzattırmayan yabancılar için ihlalde bulunulan süreler için ikamet harcı bir kat fazlasıyla tahsil edilecektir.

ÖRNEK : Yabancı ikamet ihlalini 2004 yılı içersinde yapmış ve bunun tespiti 2005 veya ileri bir tarihte yapılmış ise, ceza hesaplaması 2004 yılında geçerli olan harç miktarlarının bir kat fazlasının alınması sureti ile yapılacaktır.

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 06.03.2003 tarihinde 25040 sayı ile, bu Kanunun 22. maddine istinaden hazırlanan “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama yönetmeliği” 29.08.2003 tarihinde 25214 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanmış, 06.09.2003 tarihinden itibaren gerek Kanun gerekse Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. (Anılan Kanun ve Yönetmelikler ile başvuruda istenilen belge formlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın www.csgb.gov.tr adresinden temin edilebilir) 
2527 sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine Kamu özel kuruluş veya işyerlerinde çalışabilmelerine ilişkin kanun çerçevesinde çalışacaklar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni almaktadırlar.

Yabancılara çalışma izni verildikten sonra amaca uygun vize ile müdürlüğümüze müracaatları halinde ikamet izni verilir.

Yurdumuzda yada yurt dışında ÖSYM tarafından yapılan YÖS sınavını kazanarak bir yüksek öğretim programına yerleştirildiklerini belgeleyerek Ülkemize öğrenim görmek üzere Dış temsilciliklerimizden öğrenim meşruhatlı giriş vizesi alarak gelen yabancıların geçerli pasaportları ve yüksek eğitim kurumunda öğrenim göreceklerini belgelemeleri halinde öğrenimleri süresince ikamet izni verilir.

Kurs, staj, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almak için öğrenim amaçlı vize ile müdürlüğümüze başvuran yabancılara öğrenimleri süresince ikamet izni verilir.

Arkeolojik kazı ve benzer çalışmalar yapmak isteyen yabancı gerçek ve tüzel kişiler izin almaları kaydı ile amacına uygun vize ile müracaat etmeleri halinde ikamet izni verilir.

Ülkemizde tedavi amacı ile kısa süreli vizelerle veya vize muafiyeti anlaşmalarından istifade ile gelip ikamet izni talebinde bulunanların durumlarını belgelemeleri kaydıyla müracaatları alınarak talepleri İçişleri Bakanlığına intikal ettirildikten sonra alınacak talimata göre işlem yapılır.

Türk vatandaşı erkek veya bayanla evli olanlara vize türlerine bakılmaksızın evlilikleri süresince Valiliklerce resen ikamet izni verilir.Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam8
Toplam Ziyaret32427
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar2.25572.2598
Euro2.87482.8800
Hava Durumu
Anlık
Yarın
20° 20° 14°
Saat
Site Haritası